Vår vision är enkel…


Bona Fortuna International är en alternativ hjälporganisation, ursprungligen bildat som ett svar på de stora väletablerade hjälporganisationers politiska korrekthet och oproportionerliga kostnader.

Bona Fortuna kommer från latin och betyder kort översatt: Må lyckan stå dig bi. Organisationen är alternativet för de som önskar att rätt hjälp hamnar rätt där grundidén är “att hjälpa på plats på lokala villkor”, där det är möjligt.

Det finns ofantligt många människor i nöd, som inte får någon hjälp genom de etablerade organisationerna. I många fall är orsaken att dessa människor av olika skäl inte passar in i den rådande politiska konsensusen. Vi hjälper människor på flykt, fattiga som annars inte har en chans i livet och människor som övergivits av systemet.

Bona Fortuna arbetar även med research, informationsspridning och opinionsbildning inom våra kärnområden, fattigdom, islam och international flyktinghjälp.

Vi tror på människor, inte på ideologier eller religioner. Det är bara fria människor som kan skapa en bättre värld. Vi tror på kunskapens makt. Kunskapen om hur man odlar en åker, hur man bygger en båt, ett hus eller reparerar en bil. Det är den typen av lärdom som ger mat på bordet, tak över huvudet och förser människan med det mest nödvändiga.

Vårt mål är ”att hjälpa människor att lära sig fiska”, inte bara att ge dem ”en fisk för dagen” – det är den enkla tanken bakom Bona Fortuna International.

Alla i styrelsen – inklusive ordföranden – arbetar ideellt. Gåvor & bidrag till Bona Fortunas projekt går oavkortade till det som pengarna är avsedda för!

FÖRSTA FEM ÅREN

0
Supportrar i Sverige & resten av världen
+0
Ungefärligt antal människor vi hjälpt!
0.2M
Svenska kronor donerade på 5 år

Bona Fortuna is Latin and means briefly translated: Good Luck!

Bona Fortuna International is an alternative aid organization, originally created as a response to the established aid organizations’ political correctness and disproportionate costs.

Bona Fortuna is Latin and means briefly translated: Good luck!

Bona Fortuna is the organization for those who want right help to end up right where the basic idea is to help on site under local conditions, when this is possible.

There is an enormous number of people in need who do not receive any help from the established organizations. Often only because these people for various reasons do not fit into the current political consensus. We help people on the run, poor people who otherwise would have no chance in life and people who are abandoned by the system.

Bona Fortuna also works with research, information dissemination and opinion formation in our core areas.

We believe in people, not ideologies or religions. Only free people can create a better world. We believe in the power of knowledge. The knowledge of how to grow a field, how to build a boat or a house or how to repair a car. It is the kind of lessons that provides food on the table, roof over the head, and supplies people with the most necessary.

Our goal is “to help people learn to fish”, not just to give them “a fish for the day” – that’s the simple idea behind Bona Fortuna International.

Everyone on the board works voluntarily. Gifts & grants for Bona Fortuna’s projects go in full to what the money is intended for!

FIRST 5 YEARS!

0
Supporters from all over the world.
+0
Number of people we supported!
0.2M
Swedish Crowns donated.

Kort om organisationen…


Grundidén skapades av makarna Hans Erling Jensen och Ewa Samvik, som 2013 – starkt motiverade av deras nepalesiska vän i Kathmandu, skolrektorn Prakash Adhikari, och önsket om att visa politikerna i Sverige, att den bästa hjälpen inte nödvändigvis behöver kosta skjorten eller importeras till Sverige – påbörjade arbetet med att skapa ett barnhem för gatubarn i Nepal, ett av världens fattigaste länder.

Som ett resultat av detta tänk finns nu en välfungerande skola för föräldralösa och andra utsatta barn i Kathmandu. Utbildningen baseras på montessoriprinciperna. Skolen har plats för 50 elever i alla åldrar och har redan mottagit flera utmärkelser från olika Nepalesiska myndigheter.

Det var dock en helt annan grej som grundarna först skapade rubriker med i Nepal!

Idag hjälper vi även ett antal kristna flyktingar från Pakistan, som på trots av att UNHCR godkänd de som “reella flyktingar” tvingas leva undangömd i Thailand, som aldrig ratifierad FN’s flyktingkonvention från 1951.

Är du intresserat i hela historien om organisationen, dess huvudpersoner och vad vi håller på med idag, då kan du klicka på linket nedan.

Hela Historien

Briefly about the organization…

The basic idea was created by Hans Erling Jensen and his wife Ewa Samvik 2013.

Motivated by their Nepalese friend in Kathmandu, high school principal Prakash Adhikari, and a desire to show politicians in Sweden that the best help does not necessarily mean importing all the needy to Sweden, the work of creating an orphanage for street children first began in Nepal.

The orphanage officially opened the same day the disastrous 8.2 earthquake hit Nepal 25th of April 2015 and the on going efforts were, of course, instantly redirected to emergency aid.

The last four years our activities has developed and now there is a well-functioning school for orphans and other vulnerable children in Kathmandu based on the Montessori principles.

The school has 2019 years 1 and 2 and will for the next 4 years grow and stay at years 1-6. The school has already received several awards from various Nepali authorities.

However, it was a completely different thing that the founders first created headlines with in Nepal already in 2014! They named the the mission: The Kathmandu ReClean The Streets Project!
Read more here…

Today, Bona Fortuna also help a number of Christian refugees from Pakistan who, despite being persecuted and some even approved by the UNHCR, are forced to live illegally and hidden in Thailand, which never ratified the 1951 UN Refugee Convention.

If you are interested in the whole story of the organization, its main characters and what we are doing today – click on the link below.

The Bona Fortuna history

STYRELSEN 2019-20

Steffen Mortensen
Board Member
Denmark

Email:
steffen@bonafortuna.org
+45 2516 0632

Ewa Samvik
Chairman
Sweden

Email:
ewa@bonafortuna.org
+46 702 45 05 10

Irina Olovsson
Board Member
Sweden

Email:
irina@bonafortuna.org
+46 70 834 58 25

Hans Erling Jensen
Intl. Development
Sweden

Email:
hans@bonafortuna.org
+46 707 85 57 50

Bodil Sylvest
Adjunct Member ob.
Denmark

Email:
bodil@bonafortuna.org
+45 3151 2046

HELP US MAKE THINGS BETTER

As long as poverty, injustice and persecution occurs, we won’t relax. In Bona Fortuna we have already shown the world, that helping the most vulnerable to gain a real life, is possible when you really go for it! Join us now and become “a changer” you too…!

Contact
HELP US